Галузева структура економіки

У системі національних рахунків сучасних економічних теорій термін "галузь" використовується в кількох значеннях:

1. Сектор економіки - велика підсистема національного господарства, що включає сукупність галузей, пов'язаних технологічними, економічними та організаційними зв'язками. Основними секторами є:

* Первинний сектор (видобувна промисловість, сільське господарство, лісове господарство, рибальство);
* Вторинний сектор (обробна промисловість, будівництво, енергетика);
* Третинний сектор (сфера послуг, транспорт, торгівля, фінанси);
* Четвертинний сектор (інформаційні технології, творча індустрія, освіта, охорона здоров'я).

2. Галузь народного господарства - група підприємств, об'єднаних за однотипністю продукції (робіт, послуг), технологією виробництва, організацією виробничого процесу. Характеризується близькістю продукції за споживчими властивостями, використанням подібних сировини, матеріалів, технологічних процесів. Приклади галузей: машинобудівна, харчова, легка, металургійна.

3. ПІДгалузь - частина галузі, об'єднує підприємства, що випускають однорідну продукцію в межах галузі. ПІДгалузі можуть виділятися за ознаками спеціалізації, технологічних особливостей, асортименту продукції. Приклад: підгалузь важкого машинобудування в машинобудівній галузі.

4. Спеціалізована галузь - галузь, яка займається виробництвом певного виду продукції, робіт або послуг. Характеризується вузькою спеціалізацією, концентрацією виробництва на окремих операціях або стадіях технологічного процесу. Приклад: галузь виробництва автоскла.

Організаційна структура галузі залежить від рівня концентрації виробництва, ступеня централізації управління та розподілу праці. Галузі можуть бути представлені як окремими підприємствами, так і об'єднаннями підприємств, холдинговими компаніями, концернами.

Для аналізу галузевої структури економіки використовують статистичні показники:

* Частка галузі у ВВП, ВНП чи інших показниках загальноекономічного рівня;
* Кількість зайнятих у галузі;
* Валова додана вартість, що створюється в галузі;
* Інвестиції та витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в галузі;
* Рівень рентабельності та прибутковості в галузі.

Галузева структура економіки постійно змінюється під впливом науково-технічного прогресу, інвестиційних процесів, міжнародної торгівлі та інших факторів. Моніторинг і аналіз галузевої структури дозволяє виявляти перспективні напрямки розвитку економіки, оцінювати галузевий потенціал, приймати рішення щодо галузевої політики та державних інвестицій.

Питання 1: Що таке галузь?

Відповідь: Галузь - це сегмент економіки, що складається з компаній, які виробляють схожі товари або послуги, стикаються з подібною конкуренцією та підпадають під спільні правила. Наприклад, автомобільна галузь включає виробників автомобілів, постачальників запчастин та пов'язані з ними компанії.

Питання 2: Які основні характеристики галузі?

Відповідь: Основні характеристики галузі включають:

 • Товар або послуга: Тип товарів або послуг, що виробляються та надаються галузевими підприємствами.
 • Конкуренція: Рівень і тип конкуренції між компаніями в галузі.
 • Постачальники: Сектори економіки, які постачають галузі сировину та матеріали.
 • Клієнти: Сектори економіки та споживачі, які купують товари або послуги галузі.
 • Бар'єри для входу: Фактори, що ускладнюють або унеможливлюють вступ нових компаній у галузь.

Питання 3: Як ідентифікувати різні галузі?

Відповідь: Галузі можна ідентифікувати за допомогою кількох критеріїв, таких як:

 • Стандартна система промислової класифікації (SIC) або Північноамериканська система промислової класифікації (NAICS): системи, які класифікують галузі на основі їх основної продукції.
 • Подібні конкурентні сили: Компанії в одній галузі часто стикаються з подібними конкурентами, ціновим тиском та бар'єрами для входу.
 • Загальні технології та процеси виробництва: Компанії в одній галузі часто використовують схожі технології та виробничі процеси.

Питання 4: Для чого аналізувати галузі?

Відповідь: Аналіз галузей важливий для:

 • Інвестування: Оцінки перспектив галузі та її потенціалу для зростання.
 • Планування бізнесу: Визначення можливостей для входу в галузь або розширення в межах існуючих ринків.
 • Ухвалення політичних рішень: Розуміння впливу державної політики на розвиток галузей.

Питання 5: Які фактори впливають на галузеві тенденції?

Відповідь: Галузеві тенденції залежать від таких факторів, як:

 • Технологічні інновації: Нові технології можуть створювати нові продукти, змінювати процеси виробництва та перерозподіляти конкурентні переваги.
 • Зміни у споживчому попиті: Зміни в демографії, перевагах споживачів та доході можуть вплинути на попит на товари та послуги галузі.
 • Економічні умови: Економічні спади та підйоми можуть вплинути на загальний рівень попиту та прибутковість галузей.
 • Державна політика: Закони та регулювання можуть створювати бар'єри для входу в галузь, надавати податкові пільги або впливати на пропозицію товарів або послуг.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *